Декларация за защита на личните данни

Декларация за защита поверителността на личните данни


„Млин-97” АД гр. Разград с ЕИК 116021463, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул. „Тутракан“ №1 е администратор на лични данни. Като такъв, дружеството носи отговорност за решенията, които взема относно събирането, обработването и съхранението на личните данни. Задължение на „Млин-97” АД АД е да предостави настоящата декларация – информация за защита поверителността на личните данни.

Настоящата декларация има за цел да определи правилата касаещи събирането и обработването на личните данни.

 1. Принципи на защита на личните данни
 2. Обработката на личните данни се извършва, съгласно изискванията на действащите нормативни актове: Общ регламент за защита на личните данни /Регламент /ЕС/ 2016/679/; Закон за защита на личните данни /обн. ДВ бр.1 от 04.01.2002год., изм. ДВ бр.7 от 2018год./; други. При събирането и обработването на личните данни се съблюдава, съответно същите:
  • да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
  • да се събират само за валидни цели, които са обяснени ясно, като съответно не се използват по никакъв друг начин, несъвместим с валидните цели;
  • да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които са посочени;
  • да бъдат в точен и актуален вид;
  • да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които са посочили;
  • да бъдат надлежно защитени.
 3. Субект на данни.
  „Млин-97” АД събира, обработва и съхранява лични данни на следните субекти:
  • изпълнители по договори;
  • физически лица.

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram