Новини - Чети с Хрус-Хрус цяла ваканция

Чети с Хрус-Хрус цяла ваканция

Понеделник, 17 Юни 2019

Правила на играта „Чети с Хрус-Хрус цяла ваканция”


Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта , която е организирана от „Млин-97“ АД, с централен офис в град Разград, ул. „Тутракан” № 1 . Общите условия са публикувани на Facebook страницата на „Солети Хрус-Хрус“ https://www.facebook.com/soletiHrusHrus/
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта „Чети с Хрус-Хрус цяла ваканция“, наричана по-нататък „Играта“, се организира и провежда от „Млин-97“ АД, с централен офис в град Разград, ул. „Тутракан” № 1, наричано по-нататък накратко„Организатор”.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила”.
2.2. Официалните правила се публикуват на http://www.mlin97.com и ще бъдат достъпни за целия период на Играта. Повече информация може да бъде получена чрез съобщение на фирмената facebook страница на солети Хрус Хрус, всеки работен ден от 09:00ч. до 18:00 часа.
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на http://www.mlin97.com
2.4. С участието си в Играта, участниците се обвързват с Официални правила на играта и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.
2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта „Чети с Хрус-Хрус цяла ваканция“ се организира и провежда на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В играта „Ваканция с Хрус-Хрус“ имат право да участват всички физически лица живеещи на територията на Република България.
4.2. Участието е доброволно и не е обвързано с покупка.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1. Играта стартира в 15:00 ч. на 17.06.2019 г. и продължава до 23.59 ч. на 22.09.2019г.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите се раздават на жребиен принцип.
6.2. Наградите, които могат ще бъдат раздадени са седмични. Всяка седмица жребий ще определя печелившия участник.
6.2 Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. От 15.06.2019 год. (включително) до 16.09.2019 год. (включително) всеки понеделник ще бъдат обявявани нови тематични постове. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, трябва да следи официалната страница на солети Хрус-Хрус, на интернет адрес https://www.facebook.com/soletiHrusHrus
7.2. За да вземат участие в играта, участниците трябва да:
- Имат валидна регистрация във Фейсбук;
- Публикуват снимка на книга от конкретната тематична седмица.
- На публикуваната снимка да присъства поне едно пакетче солети Хрус-Хрус.
- Снимката да е публикувана като коментар под поста от понеделник
7.3. Участникът преминава през следните стъпки:
· Прочита пълните условия на играта.
· Публикува снимката, изпълняваща условията от т. 7.2 като коментар в пост от понеделник на официалната страницата на Солети „Хрус-Хрус“, с което се включва в играта и се съгласява с нейните условия.
· Организаторите не се ангажират да качват снимките, в галерия създадена за този фотоконкурс.
· Снимката трябва да отговаря на условията от т. 7.2
· В снимката трябва да присъства пакет солети на “Хрус-Хрус” и книга от тематичната седмица.
· В случай, че потребителят няма навършени 18 години, е необходимо родителя да изпрати съгласието си на лично съобщение на страницата на солети „Хрус-Хрус“ с текст „Съгласен съм детето ми да участва” заедно с линк към профила му;
· Ако снимката не отговаря на общите условия или нарушава закони, тя няма да бъде одобрена от Организатора.
· Спечелилите ще бъдат публикувани на страницата на Организатора в специален пост. Всеки от спечелилите трябва да отговори до 5 работни дни с посочване на адрес за получаване на наградата. При липса на отговор в посочения срок участникът губи правото да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник.
· Наградата се изпраща по куриер до 30 работни дни след отговора на спечелилия съгласно предходния параграф.
ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА НА МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ, ПРИСЪЖДАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА НАГРАДИТЕ
За валиднo се счита всякo участие, което отговаря на описания по-горе ред.
8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.
8.2. Организаторът ще администрира фен страницата на Играта и ще одобрява всички снимки.
· Всеки участник има право да качи само веднъж една и съща снимка.
· Всеки участник има право да участва само веднъж в тематична седмица.
8.3. Снимки, които не отговарят на горепосочените условия, както и такива с неподходящо съдържание ще бъдат дисквалифицирани. Под „неподходящо съдържание” ще се счита всяко едно съдържание, което директно или индиректно съдържа:
· обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице, в това число, но не само, на Млин-97 АД и/или негови работници/служители;
· съдържание, което може да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.;
· съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на „Млин-97” АД или като фокусира вниманието върху такива други продукти (в това число, но не само, тютюневи изделия, алкохолни напитки, оръжия, наркотици, лекарства, конкурентни продукти и др.);
· съдържание, което директно или индиректно съдържа нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави;
· С изпращането на всяка снимка и/или впечатление всеки отделен участник декларира и гарантира следното:
· снимките съдържат лични данни само и единствено на самия участник, като в случай че освен неговите лични данни снимките съдържат и личните данни на друго лице, което е различно от самия участник, участникът декларира и гарантира, че е получил предварителното разрешение на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на съответно приложимия закон) да използва неговите лични данни в снимката за целите на настоящата кампания;
· в случай че изпратена снимка представлява произведение на фотографското изкуството и/или по какъвто и да е начин съдържа в себе си други обекти на интелектуална собственост (например, но не само, такива които са били фотографирани и т.н.), участникът декларира и гарантира, че притежава и/или е уредил всички необходими права и/или правомощия за това (доколкото това се изисква по силата на съответно приложимия закон), да използва снимката за целите на участието в настоящата кампания;
· Изпращането на снимките и тяхното използване за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.
8.4. В случай че някоя снимка поради основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, ”Млин-97” АД ще има право веднага да премахне и отстрани всички такива снимки. В случай че дадена снимка бъде изпратена от участник при нарушение на гаранциите и декларации по-горе, които участникът е дал при изпращането, и в резултат на това се стигне до реално негативно засягане на правата и законовите интереси на трети лица и настъпване на вреди за тях, то участникът, изпратил такава снимка, ще носи цялата отговорност за подобни вреди. Снимки, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани. ”Млин-97” АД и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/фотографиите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на компанията „Млин-97” АД са окончателни и не подлежат на обжалване.
8.5 Участниците, спечелили награда ще бъдат публикувани в страницата на солети Хрус Хрус в специална публикация, на адрес: https://www.facebook.com/soletiHrusHrus . Спечелилите трябва да предоставят адрес в срок до 5 (пет) работни дни след определянето им за успешното осъществяване на доставката на наградата. Награди се доставят безплатно на печелившите участници на указания от тях адрес в работни дни и в работно време от 9 до 18 часа посредством куриер.
8.6. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, който е предоставил грешен телефонен номер и с него не може да бъде осъществен контакт, както и в случай, че предостави непълен или неточен адрес за доставка на наградата. В този случай, организаторът на промоцията си запазва правото да предостави наградата на следващия участник, събрал най-много гласове.
8.7. Всеки от печелившите участници може да се свърже с Организатора за допълнителна информация чрез съобщение на страницата на солети Хрус Хрус във Facebook.
ЧАСТ 9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
9.1. Всички участия след определения краен срок на Играта се считат за невалидни. 9.2. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът на играта не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.
ЧАСТ 10. ПРАВО НА УЧАСТИЕ. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
10.1 Промоцията е отворена за участие на всички физически лица на територията на България. Ако наградата бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие и на негов родител/попечител. В случай че печеливш участник е малолетно лице, получаването на наградата може да стане само от негов родител/настойник.
10.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, освен с изричното писмено съгласие на спечелилия участник.
10.3. Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.
ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.
ЧАСТ 12. СПОРОВЕ
12.1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.
ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ
13.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимката, с която участват в играта, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й.
ЧАСТ 14. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ
14.1 Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява промоцията.
ЧАСТ 15. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
15.1. Организаторът не изисква лични данни на потребителите по време на играта “"Чети с Хрус-Хрус цяла ваканция" ”, а сами да качат своя снимка. Спечелилите от конкурса ще трябва доброволно да предоставят адресите си и телефоните си като Организаторът няма да ги прави публично достояние или да ги ползва за друго освен предоставяне на наградите.
15.2. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците в Играта на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.
ЧАСТ 16. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
16.1. Ако има нерегламентирано гласуване Организаторът има право да дисквалифицира, намали гласове или да предприеме други мерки, без да предупреждава участниците.
16.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.
16.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.
16.4. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.

Още публикации


Общи условия за играта "Хрус - Хрус Quiz"

Вторник, 21 Септември 2021 Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта, която е организирана от „Млин-97“ АД, с централен офис в град Р

повече »

Общи условия за играта "Стартирай лятото вкусно"

Вторник, 01 Юни 2021 Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта , която е организирана от „Млин-97“ АД, с централен офис в град

повече »

Общи условия за играта "Музикални цитати"

Четвъртък, 14 Януари 2021 Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта, която е организирана от „Млин-97“ АД, с централен офис в град Р

повече »

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИГРАТА „ЛЮБИМИ ФИЛМИ С ХРУС-ХРУС“

Сряда, 29 Април 2020 Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта, която е организирана от „Млин-97“ АД, с централен офис в град Р

повече »

Общи условия за играта „Спечели с Хрус-Хрус“

Понеделник, 24 Февруари 2020 Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта , която е организирана от „Млин-97“ АД, с централен офис в град

повече »

Хрус-хрус цитат

Вторник, 01 Октомври 2019 Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта , която е организирана от „Млин-97“ АД, с централен офис в град

повече »

ИГРАЙ ЗА НАГРАДА ОТ ХРУС – ХРУС С ЛЮБИМИЯ СИ ВКУС!

Сряда, 21 Ноември 2018 При покупка на продукти Хрус Хрус за минимум 2 лева може да спечелиш 1 от 500 награди. Срещу представяне на касов бон за направена покупка на промо

повече »

„Млин-97” АД е частна компания, водещ производител в хлебната промишленост на страната и притежава най-продаваната българска марка солети „Хрус-Хрус“.

Контакти

ул. Тутракан №1
гр. Разград, п.к. 7200

084/613101

084/613205

office@mlin97.com

facebook instagram