Декларация за защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Млин – 97“ АД гр. Разград с ЕИК 116021463, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул. „Тутракан“ №1 е администратор на лични данни. Като такъв, дружеството носи отговорност за решенията, които взема относно събирането, обработването и съхранението на личните данни. Задължение на „Млин – 97“ АД е да предостави настоящата декларация – информация за защита поверителността на личните данни.

Настоящата декларация има за цел да определи правилата касаещи събирането и обработването на личните  данни.

 1. Принципи на защита на личните данни
 2. Обработката на личните данни се извършва, съгласно изискванията на действащите нормативни актове: Общ регламент за защита на личните данни /Регламент /ЕС/ 2016/679/; Закон за защита на личните данни /обн. ДВ бр.1 от 04.01.2002год., изм. ДВ бр.7 от 2018год./; други. При събирането и обработването на личните данни се съблюдава, съответно същите:
  • да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
  • да се събират само за валидни цели, които са обяснени ясно, като съответно не се използват по никакъв друг начин, несъвместим с валидните цели;
  • да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целите, които са посочени;
  • да бъдат в точен и актуален вид;
  • да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които са посочили;
  • да бъдат надлежно защитени.
 3. Субект на данни.

„Млин – 97“ АД събира, обработва и съхранява лични данни на следните субекти:

1.1. изпълнители по договори;

1.2. физически лица.

 • Категории лични данни събирани, обработвани и съхранявани от „Млин – 97“ АД.

„Млин – 97“ АД в качеството си на администратор на лични данни обработва, събира и съхранява постъпилата  информация, която предоставяте:

 • информация за контакт, като: име; възраст; адрес; електронен адрес; телефонен номер;
 • всяка кореспонденция, касаеща: запитване; молба; жалба; въпрос; коментар; изразено мнение.
 1. Използване на лични данни.
 2. Ситуации, при които се използват лични данни.

Млин – 97“ АД гр. Разград обработва, събира и съхранява лични данни за следните цели:

 • за да отговорим и разгледаме постъпили Ваши запитвания, въпроси, коментари, изразени мнения. Чрез посочените в интернет страницата контакти е възможно да се свържете с наш представител, който да предприеме съответните необходими действия за разглеждане на постъпилата от Вас информация. Предоставените от Вас данни няма да бъдат изпращани и предоставяни на трети лица.;

Правно основание за обработване: защита на нашите законни интереси.

 • за анализиране на постъпилите данни, с цел определяне тенденции и възможности за подобряване качеството на произвежданите и предоставяни от дружеството продукти.

Вашите лични данни се събират в обобщена форма. Аанализъте необходим за определяне потребителските предпочитания и отношение към произвежданите от нас продукти.

Правно основание за обработване: съгласие от Ваша страна. Може да приемете или да откажете събирането и използването на Вашите личните данни. За да оттеглите съгласието си е необходимо единствено да се свържете с нас, чрез посочените контакти. В случай, че оттеглите съгласието си веднага ще прекратим обработката на Вашите данни.

 • корпоративни операции – за осъществяване на съвместна дейност с друго предприятие; за прехвърляне или друг вид разпореждане с цялата или част от нашата дейност или активи; за осъществяване на преструктуриране; други.

Правно основание за обработване: защита на нашите законни интереси.

 1. Основания.

В зависимост от целта на събирането и обработката, основанието за използване на личните данни, може да е различно или да са налице повече от едно основания. Личните данни се събират и обработват от „Млин – 97“ АД закосъобразно и прозрачно на основание:

2.1. договорни и/или преддоговорни отношения;

2.2. легитимен интерес на дружеството, който е с обосновано преимущество пред интересите на субекта на данни;

2.3. законово задължение;

2.4. съгласие на субекта на данни.

 1. V. Начин на събиране на лични данни

Предоставянето на тази информация се осъществява:

 • директно от лицето;
 • чрез интернет страници, платформи, сайтове;

– други, в т.ч. трети лица.

 1. VI. Предоставяне на лични данни от субектите. Съгласие за предоставяне. Цели на използване на личните данни.
 2. Непредоставянето на поисканите от субекта лични данни, може да попречи и да е причина за неизпълнение на:

1.1. задължения на „Млин – 97“ АД, като страна по договор;

1.2. законово изискване.

Предвид горепосоченото, отказът за предоставяне на необходимата информация за изпълнение правата и задълженията по договор или за изпълнение на законови изисквания, може да е причина съответният договор да не бъде сключен или да бъде прекратен или да е причина за неизпълнение на конкретно законово изискване.

 1. Събираните лични данни от дружеството ще се използват само за целите, за които са събрани, освен ако не бъде направена разумна преценка, че трябва да се използват и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. В случайте, в които предоставените лични данни, бъдат използвани за друга цел, „Млин – 97“ АД град Разград ще уведоми субекта на данни за това, като посочи конкретното правно основание за тази употреба.
 2. Специалните категории от чувствителни лични данни, изискват съответно по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Същите ще се бработват:

3.1. в ограничени случаи, при наличие на изрично писмено съгласие на субекта;

3.2. в случаите на защита на обществен интерес;

3.4. при възникване на правен спор или за защита интересите на субекта, когато същият не е способен да даде валидно съгласие, или когато чувствителните данни са разкрити в публичното пространство.

VII. Споделяне на данни.Сигурност на данните.

 1. Възможно е събраните и обработвани от „Млин – 97“ АД лични данни да бъдат предоставени на трети лица, включително доставчици на услуги, при спазване законовите задължения, в т.ч. за сигурност на данните. С цел защита на личната информация, същите са длъжни да осигурят подходящи мерки за сигурност. Личните данни не могат да бъдат използвани от третите страни или лица за собствени нужди, а само за определените от „Млин – 97“ АД град Разград цели, при съблюдаване на инструкциите и задължението за конфиденциалност.

„Млин – 97“ АД град Разград ще предоставя лични данни на трети лица или страни, когато:

 • налице е законово изискване;
 • съществува необходимост от администриране на договорното отношение;
 • съществува друг легитимен интерес.
 1. За предотвратяване възможността за инцидентна загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна на предоставяне на лични данни, „Млин – 97“ АД е осигурила прилагането на подходящи мерки за сигурност.
 2. Достъпа до лични данни на субекта на данни е ограничен единствено и само до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат информацията. Обработвато на лични данни от тях, се извършва при спазване на съответните инструкции и в съответствие задължението за конфиденциалност.

VIII. Съхранение на лични данни.

Периодът за съхранение на личните данни се определя, съобразно:

 • количеството, естеството и чувствителността на личните данни;
 • потенциалният риск за вреди, в резултат на неоторизирана употреба;
 • предоставяне на данните за цели, които могат да бъдат постигнати с други средства;
 • законовите изисквания.

Личните данни съхранявани във вид, в който същите не могат да бъдат свързани със субекта, могат да бъдат използвани от „Млин – 97“ АД град Разград без съответното уведомяване.

 1. „Млин – 97“ АД град Разград съхранява личните данни на субектите само за периода, за който са необходими за изпълнение:
  • на съответните цели, породили необходимостта от събирането им;
  • изискванията на законодателството.
 2. Срокът за съхранение може да бъде удължен при:
  • наличие на легитимен интерес от страна на „Млин – 97“ АД град Разград, който има преимущество пред правата на субекта на данни;
  • в изпълнение на нормативно задължение.
 3. След прекратяване на възникналите договорни отношения, информацията предоставена на „Млин – 97“ АД град Разград се съхранява съобразно, действащото законодателство и провежданата от дружеството политика. Същата се унищожава по сигурен начин след изтичане периодът на съхранение.
 4. IX. Достъп. Корекция. Изтриване. Ограничаване.
 5. „Млин – 97“ АД град Разград поддържа личните данни в точен и актуален вид. Имайки предвид посоченото, при настъпване на промяна, всеки субект е задължен да уведоми „Млин – 97“ АД град Разград.
 6. Достъп до информация: право, което дава възможност на субекта на данни да получи копие на личните данни, които „Млин – 97“ АД град Разград съхранява за него, в т.ч. да провери съществува ли законово основание за тяхната обработка.
 7. Коригиране: право, което дава възможност на субекта на данни да изиска извършване на корекция на всяка непълна или неточна информация за него.
 8. Изтриване: право, което дава възможност на субекта на данни да изиска от „Млин – 97“ АД град Разград да изтрие или премахне негови лични данни, когато няма валидна причина да продължи обработката им. Право на субекта на данни е да изиска данните му да се изтрият или премахнат, в случай че е упражнил правото си да възрази срещу тяхната обработка.
 9. Възражение срещу обработка: право в което, субекта на данни може да възрази срещу обработката на лични данни на основание легитимни интереси за обработка от страна на „Млин – 97“ АД град Разград.
 10. Ограничаване на обработката: право, което дава възможност на субекта на данни да изиска „Млин – 97“ АД град Разград временно да преустанови обработването на неговите лични данни, да установи точността на данните или причините за тяхното обработване.
 11. Преносимост на данните: право, което е ограничено до случаите, когато данните са предоставени от субекта на данни за цели на договорни отношения и дава възможност на субекта на данни да изиска от „Млин – 97“ АД гр. Разград да предостави съхраняваните в електронна форма, данни на субекта на данни на трето лице.

За упражняване правата, посочени в т.VII. „Достъп. Корекция. Изтриване. Ограничаване.“, субектът на данни, следва  писменно да заяви това пред служител на „Млин – 97“ АД. За правата от подт. 2 до подт. 5, включително и чрез Комисията за защита на личните данни.

Субектът на данни има право да подаде искане, жалба или оплакване до Комисията за защита на личните данни, която е постоянно действащ надзорен орган, осъществяващ защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни.

Контакти:

адрес – град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518;

електронна поща: kzld@cpdp.bg;

интернет страница: www.cpdp.bg

 1. X. Оттегляне на съгласие за обработка на лични данни.

В случаите, в които обработването на лични данни на субекта за конкретна цел се извършва на основание негово изрично съгласие, субектът има прово да оттегли съгласието си. За оттегляне на дадено съгласие субекта на данни, следва да заяви желанието си, като подаде декларация за оттегляне на съгласие или като се свърже със служител на „Млин – 97“ АД град Разград. След получаване  искането от страна на субекта на данни, „Млин – 97“ АД град Разград преустановява обработката на данните за целта/целите, за които първоначално е дадено съгласието, освен в случаите, когато съществува друго законово основание за продължаване обработката. В тази хипотеза, субектът следва да бъде своевременно уведомен.

XI.Длъжностно лице по защита на данните.

В общия регламент за защита на личните данни /Регламент /ЕС/ 2016/679/ и действащото законодателство са определени случаите, в които следва да има длъжностно лице по защита на данните. Имайки предвид горепосоченото, „Млин – 97“ АД град Разград не попада в изброените хипотези.

„Млин – 97“ АД град Разград, като администратор на лични данни осигурява прилагането на Общия регламент за защита на личните данни /Регламент /ЕС/ 2016/679/; Закон за защита на личните данни /обн. ДВ бр.1 от 04.01.2002год., изм. ДВ бр.7 от 2018год./; други нормативни актове.

При необходимост от допълнителна информация, касаеща събираните и обработвани от „Млин – 97” АД град Разград лични данни следва да се обърнете към администратора.

В случай на нарушаване правата Ви, съгласно действащото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

адрес – град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518;

електронна поща: kzld@cpdp.bg;

интернет страница: www.cpdp.bg.